HAK-İŞ MEYEB kapsamındaki Ulusal Yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen kişiler aşağıda belirtilen başvuru adımlarını izlemelidir;

ÖNEMLİ NOT: Başvuruda bulunacağınız Ulusal Yeterlilik/Yeterlilik biriminin seçimine ait sorumluluk tarafınıza aittir. Yaptığınız işin hangi Ulusal Yeterlilik kapsamında yer aldığını belirlemek için Ulusal Meslek Standardında yer alan “Meslek Tanımı’ ndan faydalanabilirsiniz. Ayrıca başvuru, sınav ve belgelendirmeye ilişkin tüm şartlar  Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir.

Adım 1: Kişilerin bireysel başvuru bilgilerini online ortamda eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları beklenmektedir. Online ortamda bilgilerin doldurma işlemleri tamamlandıktan sonra kişilerin Başvuru Formunu çıktı alarak imzalamaları gerekmektedir.

Bireysel Başvuru İçin Tıklayınız…

İşveren tarafından  yapılan toplu başvurularda ise kişilerin başvuru bilgileri excel dosyasına aktarılmalı ve ilgili bölüme yüklenerek başvuru işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Kurumsal Başvuru İçin Tıklayınız…

Adım 2:

Kişilerin; İmzaladıkları Başvuru Formunu,

Kimlik fotokopisini ve

Sınav bedelinin HAK-İŞ MEYEB banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu, HAK-İŞ MEYEB Genel Merkezine posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Sınav ücretleri bireysel yatırılabildiği gibi başvuru yapılan kişi sayısının 10 ve üzerinde olması durumunda ücretler kurum tarafından ya da ilgili şartların sağlaması koşulu ile teminat yöntemi ile gerçekleşebilir.

(Sınav bedellerine ve banka hesabına ilişkin bilgiler için tıklayınız.)

NOT: Dekont açıklama kısmında Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik No ve sınavına gireceğiniz ulusal yeterlilik adı belirtiniz.

Adım 3:  Kişilerin başvuru formları HAK-İŞ MEYEB tarafından başvuru tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde kontrol edilir ve eksiklik olması durumunda reddedilir. Belirlenen eksiklikler sms gönderimi yoluyla tarafınıza iletilir ve eksikliklerin sınav tarihinden en geç 5 (beş) gün öncesi tamamlanması ve Kuruluşumuza iletilmesi talep edilir. Herhangi bir eksiklik görülmesi durumunda başvuru kabul edilmez. Başvurusu kabul edilmeyen adayların ödediği ücretler iade edilir.

Başvuru esnasında vermiş olduğunu kişisel bilgilerinizde değişiklik olması durumunda en geç 15 gün içerisinde HAK-İŞ MEYEB’ e bilgi vermeniz gerekmektedir.

Adım 4:  Başvurusu onaylanan kişiler için en yakın sürede sınav takvimi oluşturulur. Sınav yeri, tarihi, saati konusunda gerekli bilgilendirme SMS yoluyla yapılır..

 • Çelik Kaynakçısı Seviye 3 sınavına girmek isteyen adaylar, sistemden alınan başvuru formunun dışında Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterliliğine uygun olarak hazırlanan ve WPS bilgilerini içeren F.17 Çelik Kaynakçı Başvuru Formu’ nu doldurmaları gerekmektedir.
 • F.17 Çelik Kaynakçı Başvuru Formu, F.12 Aday Başvuru Formu ile birlikte HAK-İŞ MEYEB Genel Merkez Binasına gönderilmelidir.

F.17 Çelik Kaynakçı Başvuru Formunu İndirmek için Tıklayınız…

ÖNEMLİ NOT: HAK-İŞ MEYEB EĞİTİM HİZMETİ VERMEMEKTEDİR.

HAK-İŞ MEYEB engelli veya itina gösterilmesi gereken adayları başvuru esnasında tespit eder ve sınava erişimini sağlayacak önlemleri alır. Ayrıca kişilerin sınavları, özel durumuna uygun HAK-İŞ MEYEB Genel Merkezi tarafından sınavdan önce hazırlanır. Bu kapsamda ilgili ulusal yeterlilikte başka bir düzenleme bulunmadığı durumlarda:

 • Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir.
 • Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, kontrol listeleri ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. İlgili ulusal yeterliliğin değerlendiricinin adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde sınav esnasında yeminli tercüman bulundurulur.
 • İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir

ÖNEMLİ NOT: Okuma-yazma bilmeyen adaylar için soruları okuyacak kişi, Türkçe bilmeyen ve işitme engelli adaylar için tercümanlık yapacak bir kişi Kuruluşumuz tarafından görevlendirilir.

Tercümana ödenen ücret HAK-İŞ MEYEB tarafından karşılanmaz tarafınıza fatura edilir.

Sınavlar, teorik ve performansa dayalı sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Ulusal Yeterliliklerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

 • Sınavlar; görev aldığı Ulusal Yeterlilikte yer alan değerlendirici ölçütlerine haiz, MYK tarafından düzenlenen sınav ve belgelendirme eğitimine katılan kişiler tarafından gerçekleştirilir.
 • Sınavlar; başvurunun onaylanmasından itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içerisinde gerçekleştirilir. Toplu başvurularda/gezici sınav yerlerinde yapılacak olan sınavlarda, gezici firma yetkilisi ile mutabık kalınan tarihler için sınav programları açılır.
 • Sınav yeri, tarihi, saati konusunda gerekli bilgilendirme SMS yoluyla yapılacaktır.

!!! Adaya bildirilen sınav gün ve saatinde adayın sınav merkezinde hazır olması gerekir. Aksi durumunda sınav hakkını yitirmiş olur. Sınav merkezinde hazır olan aday önce teorik sınava daha sonra da uygulama sınavlarına girer.!!!

 • Teorik ve performansa dayalı sınavlara ilişkin soru sayıları, ağırlıkları, içerikleri, yöntemleri ve başarı ölçütleri ilgili Ulusal Yeterlilikler ile tanımlanır. Sınav öncesinde ilgili Ulusal Yeterlilikler’ in içeriği hakkında bilgi edinmek adayın sorumluluğundadır.
 • Sınavlar sırasında mevzuat gereği sesli ve görsel olarak kayıtlar alınacaktır.
 • Sınavlar sırasında sınavlara ilişkin kurallar adaylara okunacak, belirtilen kurallara riayet etmeyen ve sınavlar sırasında kendisini ve etrafındaki kişilerin iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek durum yaşatan adayların sınavları durdurulacak ve aday sınavdan başarısız sayılacaktır.
ÖNEMLİ UYARI!!!

Adayların katıldıkları sınavlarda usulsüzlük ve sahtecilik yapması durumunda; 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun ve ilgili MYK mevzuatının aşağıda yer alan hükümleri uygulanır.

 • Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,
 • Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
 • Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya kopya çektirilmesine katkı sağlayan,

Kişi fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve beşinci fıkrasında “Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir.

Bu aday ve başkasının yerine sınava giren kişi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle YBK’ lar tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez.

HAK-İŞ MEYEB’ e başvuru yapan ancak sınava katılmak istemeyen ya da özel bir durumu olan adayların sınav ücretleri aşağıdaki dilekçe örneğine uygun bir dilekçe yazması şartıyla gerçekleşebilir.

Ücret iadesi; dilekçenin tarafımıza geldiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde gerçekleşmektedir.

Ücret İade Dilekçesi Örneği İçin Tıklayınız

 • Adayların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için başvuru esnasında seçmiş olduğu Ulusal Yeterlilik birimlerinin teorik ve performans sınavlarının tamamından başarılı olması gerekmektedir.
 • Teorik ve Performans sınavlarında adayın başarılı sayılabilmesi için Ulusal Yeterliliğe ait birimlerde belirtilen minimum puanı alması gerekmektedir.
 • Kritik adım bulunan Ulusal Yeterliliklere ait sınavlarda kritik adımlardan herhangi birini yerine getiremeyen aday sınavdan başarısız sayılacaktır.
 • Sınavlar değerlendirildikten sonra; sonuçlar e-posta veya mesaj olarak adaylara duyurulur.
 • Sınav sonuçları; https://hakis.voc-tester.com/giris adresinden sisteme giriş yaparak öğrenilebilir.
 • Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri, basım işleminden sonra, HAK-İŞ MEYEB İşletme Müdürü tarafından imzalanarak adaylara kargo, posta veya elden teslim edilir.
 • Adayın talebi halinde, başarılı olunan her bir Ulusal Yeterlilik birimi için başarı durumunu gösteren “Birim Başarı Belgesi” düzenlenir.
 • Sınav sürecini tamamlamış adayların itiraz ve şikâyet hakları saklı kalacak şekilde en geç 10 gün içerisinde belge kararları verilir.
 • Birim birleştirme başvurularında eğer aday daha önce başka bir Kuruluşta sınava girmiş ve bu Kuruluştan almış olduğu birim başarı belgesi mevcut ise başvuru aşamasında başvuru sahibinden bu belge temin edilir.
 • Adayın daha önce sınava katılıp katılmadığı ve başarılı olduğu birimlerin geçerlilik sürelerinin devam edip etmediği kontrol edilir. Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca ilgili birimi/birimleri içeren farklı Ulusal Yeterliliklerde belge almak istemesi durumunda söz konusu birim/birimlerden muaf tutulacaktır.
 • Birim başarısında adayın sınavına girmiş olduğu birimin hem teorik hem de performans sınavından başarılı olması gerekir.
 • Birim geçerlilik süreli Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir.
 • Adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterlilik oluşturması halinde adayın talebi durumunda, başarı belgeleri birleştirilerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenebilir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan şartlara göre belge yenileme faaliyetleri gerçekleştirilir.

Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3  Haddeci Seviye 3
Makine Bakımcı Seviye 3 Haddeci Seviye 4
Makine Bakımcı Seviye 4 İzabeci Seviye 4
Refrakterci Seviye 3   Tel Makineleri Operatörü Seviye 4
Refrakterci Seviye 4 Servis Aracı Şoförü Seviye 3  

Tabloda yer alan Ulusal Yeterlilikler için belge yenileme tercihleri aşağıdaki gibidir. Tercihleri seçme kararı belge sahibine aittir.

1.TERCİH: Başvuru sahibi; belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları HAK-İŞ MEYEB’ e iletir.

2.TERCİH: Başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz.

ÖNEMLİ NOT: BELGE YENİLEME YÖNTEMLERİNİ TERCİH EDEBİLMEK İÇİN BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ SONA ERMEDEN BELGE YENİLEME BAŞVURUSU YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR. 

***  Aşağıda yer alan uluslararası standartlara dayalı olan Ulusal Yeterliliklerin belge yenileme yöntemleri farklı olup belge yenileme yöntemlerini aşağıdaki Ulusal Yeterliliklere tıklayarak öğrenebilirsiniz.

ADIM- 1: Belirtilen yöntemlerden birine karar verildikten sonra Belge Yenileme Başvurusu yapılmalıdır. ( Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar.)

Belge Yenileme Başvurusu için tıklayınız.

ADIM- 2: Online ortamda bilgilerin doldurma işlemleri tamamlandıktan sonra kişilerin Başvuru formunu çıktı alarak imzalamaları gerekmektedir.

Kişilerin; İmzaladıkları Başvuru Formunu,

Kimlik fotokopisini (Daha önce HAK-İŞ MEYEB tarafından sınava girmeyen kişiler için geçerlidir.)

Yeniden Belgelendirme bedelinin HAK-İŞ MEYEB banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu, HAK-İŞ MEYEB Genel Merkezine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Yeniden Belgelendirme bedellerine ve banka hesabına ilişkin bilgiler için tıklayınız.

NOT: Dekont açıklama kısmında Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik No ve yenileyeceğiniz Ulusal Yeterlilik adını belirtiniz.

 • Belge yenileme dönemi başladığında, HAK-İŞ MEYEB tarafından belge sahiplerine belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenileme başvurusu yapması gerektiği sms ve/veya e-posta yoluyla bildirilir.
 • Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur.
 • Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.

HAK-İŞ MEYEB; sadece aşağıda yer alan Ulusal Yeterliliklerde gözetim faaliyetini sürdürmektedir;

 • 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3
 • 11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye 4
 • 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4
 • Gözetim şartı tanımlanmış olan Ulusal Yeterliliklerde, HAK-İŞ MEYEB tarafından ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır.
 • Gözetim tarihine kadar ilgili yeterlilik kapsamında başvuru yapan belge sahiplerinden F.59 Bireysel Gözetim Takip Formu talep edilir.
 • Kurumsal başvuru yapan firmalar için ise işletme yetkilileri tarafından F.60 Kurumsal Gözetim Takip Formu doldurulabilir. İmzalanan formun ıslak hali HAK-İŞ MEYEB Genel Merkezine elden/kargo aracılığıyla gönderilmesi beklenir ya da taranmış hali aşağıda yer alan e-postaya gönderilebilir.

F.59 Bireysel Gözetim Takip Formu

F.60 Kurumsal Gözetim Takip Formu

 • İstenen belgelerin on beş gün içerisinde tarafımıza iletilmesi gereklidir. İletilen kayıtlar HAK-İŞ MEYEB tarafından incelenir, uygun ve yeterli bulunursa belgenin geçerliliği sürdürülür.
 • Belgeli kişinin çalışma kayıtlarını verilen süre içerisinde iletmemesi durumunda HAK-İŞ MEYEB kişinin belgesini, geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alır. Çalışma kayıtlarının belgenin geçerliliği sona ermeden önce iletilmesi ve uygun görülmesi hâlinde kişinin belgesi yeniden geçerli duruma getirilir.

ÖNEMLİ NOT: Adayların gözetim süreci ile ilgili yukarıda yer alan ilgili formun imzalanmış halllerini tarayarak whatsapp hattı üzerinden göndermeleri beklenmektedir. 

Whatsapp Hattı için tıklayınız…

İTİRAZ VE ŞİKAYET SÜRECİ

İTİRAZ: HAK-İŞ MEYEB’ in, faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri ile ilgili almış olduğu kararların tamamen ya da kısmen kabul edilmemesine ilişkin hizmet alan Özel ve/veya Tüzelkişilerin yaptığı başvurulardır.

ŞİKÂYET: HAK-İŞ MEYEB’ in, faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri ile ilgili almış olduğu kararların, hizmetlerin ve politikaların hizmet alan taraflar dışında kalan 3. taraf niteliğindeki Özel ve/veya Tüzelkişilerin yaptığı başvurulardır.

ÖNERİ: HAK-İŞ MEYEB tarafından ilgili herhangi bir hususta yapılan iyileştirme bildirisi.

İTİRAZ VE ŞİKÂYET BAŞVURUSU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

 • HAK-İŞ MEYEB faaliyetlerine ilişkin itiraz ve/veya şikâyette bulunmak isteyen kişiler https://hakis.voc-tester.com/itiraz-sikayet adresinden online olarak ya da bir dilekçe ile yazılı olarak veya sözlü olarak başvurabilir.
 • Şikâyetler, başvuru tarihinden itibaren en geç 15 işgünü itirazlar ise 30 işgünü içerisinde çözüme kavuşturularak ve itiraz ve şikâyet sahibi bilgilendirilir.
 • Şikâyet sahibinin karara 3 iş günü içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Şikâyet itiraza dönüşür ise itiraz alma-sonuçlandırma süreci başlatılır.
 • Mücbir sebeplerle süre uzatımı gereken haller ortaya çıkarsa itiraz ve şikâyet sahibine bu konuda bilgilendirme yapılır. Talebine uygun olarak, yazılı veya eposta olarak ilgili kişi bilgilendirilir.
 • İtirazlar, itiraza konu kararın kişiye yazılı veya elektronik posta ile bildiriminden itibaren 10 işgünü içerisinde yapılmalıdır.
 • İtiraz veya şikâyet sahibi, HAK-İŞ MEYEB’ e yaptığı itiraz veya şikâyet sonuçları ve alınan kararlara istinaden son olarak MYK’ya şikâyet başvurusunda bulunabilir. MYK tarafından verilen karar kesindir.
Canlı Görüşme Başlat
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?