Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

Kalite Yönetim Sistemi

HAK-İŞ MEYEB’ in politikaları ve sınav prosedürleri ile bunların uygulanması bütün adaylar için adil ve tarafsız olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bütün prosedürler ve mevzuat TS EN ISO/IEC 17024'e uygun olarak hazırlanmıştır.

 

BELGELENDİRME SÜRECİ

 

TEORİK SINAVIN UYGULANMASI

Çoktan seçmeli 4 seçenekli sınav şeklinde Değerlendiriciler ve Gözetmenler tarafından yapılır.

Her soru eşit değerde olup ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen soru sayısı ve süresine uygun yapılır.

Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar üzerinde yapılır.

 Teorik sınavlar 100 üzerinden değerlendirilir.

 

Teorik Sınav Kuralları için tıklayınız...

 

 PERFORMANS SINAVININ UYGULANMASI

Performans Sınavı Ulusal Yeterlilikte tanımlanan Başarım Ölçütleri ve Beceri ve Yetkinliklere uygun Değerlendirici ve Gözetmenler tarafından yapılır.

Sınavın değerlendirmesi HAK-İŞ MEYEB tarafından hazırlanan Ulusal Yeterliliklere uygun Kontrol Çizelgeleri ile Değerlendiriciler tarafından yapılır.

Performans sınavları 100 üzerinden değerlendirilir.

 

Performans Sınav Kuralları için tıklayınız...

 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu olan ulusal yeterlilik birimlerinin teorik ve/veya performans sınavlarının tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Teorik sınavlarda adayın başarılı sayılabilmesi için ulusal yeterliliğe ait birimlerde belirtilen minimum puanı alması gerekir.

Performans sınavlarında başarılı sayılabilmesi için ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kritik adımlardan başarılı olmak şartıyla ulusal yeterliliğe ait birimlerde belirtilen minimum puanı alması gerekir.

Sınavlar değerlendirildikten sonra:

Sonuçlar e-posta veya mesaj olarak adaylara duyurulur.

Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri, basım işleminden sonra, HAK-İŞ MEYEB İşletme Müdürü tarafından imzalanarak adaylara kargo, posta veya elden teslim edilir.

NOT: Teorik veya performans sınavlarında herhangi bir yeterlilik biriminden başarısız olunması durumunda aday, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanamayacaktır.

Adayın talebi halinde, başarılı olunan her bir ulusal yeterlilik birimi için başarı durumunu gösteren “Birim Başarı Belgesi” düzenlenecektir.

 

BİRİM BİRLEŞTİRME

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından ulusal yeterlilik birimi başarı belgesi almış olup, bu belgelerin HAK-İŞ MEYEB tarafından dikkate alınmasını isteyen kişiler hakkında ilgili MYK mevzuatı uyarınca işlem yapılır.

 

BELGENİN ASKIYA ALINMASI VEYA İPTAL EDİLMESİ

Adayın gözetim şartlarını taşımadığı belirlenmesi durumunda aday şartları sağlayana kadar belge askıya alınır. Askıya alma süresi 6 aydan fazla olamaz. 6 ay sonra askıya alma sebebi ortadan kalkmamışsa belge iptal edilir. Askı sürecinde belge kullanılamaz.

Belgelendirme süreçlerinde belgelendirilmiş kişi tarafından logo kullanımda yapılan herhangi bir uygunsuzluğun tespitinde belge askıya alınır, askı sürecinde aksini ispat edemez ise  belge iptal edilir.

 

YENİDEN BELGELENDİRME

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara göre belge yenileme faaliyetleri gerçekleştirilir.

 

Gözetim Süreci

HAK-İŞ MEYEB; meslek alanlarına ait ilgili Ulusal Yeterlilik de belirlenmiş olan gözetim sıklığının içeriği ve süresine göre süreçlerini gerçekleştirmektedir.
 
Gözetim tarihine kadar ilgili yeterlilik kapsamında çalıştığına dair bireysel olarak başvuru yapan belge sahiplerinden F.59 Bireysel Gözetim Takip Formu talep edilir. İmzalanan formun ıslak hali HAK-İŞ MEYEB Genel Merkezine elden/kargo aracılığıyla gönderilir.
Kurumsal başvuru yapan firmalar için ise işletme yetkilileri tarafından F.60 Kurumsal Gözetim Takip Formu talep edilir. İmzalanan formun ıslak hali HAK-İŞ MEYEB Genel Merkezine elden/kargo aracılığıyla gönderilir.
 
Adaya verilen süre içerisinde istenen belgelerin HAK-İŞ MEYEB Genel Merkezine ulaşmaması durumunda kişinin 6 ay süre ile belgesi askıya alınır.
 

F.60 Kurumsal Gözetim Takip Formu için Tıklayınız... 

 

ÖNEMLİ NOT: Adayların gözetim süeci ile ilgili yukarıda yer alan ilgili formun imzalanmış halllerini tarayarak [email protected] adresine mail göndermeleri beklenmektedir. 

 

 

İTİRAZ VE ŞİKAYET SÜRECİ

İtiraz: HAK-İŞ MEYEB’ in, faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri ile ilgili almış olduğu kararların tamamen ya da kısmen kabul edilmemesine ilişkin hizmet alan Özel ve/veya Tüzelkişilerin yaptığı başvurulardır.

Şikâyet: HAK-İŞ MEYEB’ in, faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri ile ilgili almış olduğu kararların, hizmetlerin ve politikaların hizmet alan taraflar dışında kalan 3. taraf niteliğindeki Özel ve/veya Tüzelkişilerin yaptığı başvurulardır.

Öneri: HAK-İŞ MEYEB tarafından ilgili her hangi bir hususta yapılan iyileştirme bildirisi.

 

İtiraz ve Şikâyet Başvurusu, Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

HAK-İŞ MEYEB faaliyetlerine ilişkin itiraz ve/veya şikâyette bulunmak isteyen kişiler https://hakis.voc-tester.com/itiraz-sikayet adresinden online olarak, bir dilekçe ile yazılı olarak veya sözlü olarak başvurabilir.

Şikâyetler, başvuru tarihinden itibaren en geç 15 işgünü itirazlar ise 30 işgünü içerisinde çözüme kavuşturularak ve itiraz ve şikayet sahibi bilgilendirilecektir.

Şikâyet sahibinin karara 3 iş günü içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Şikâyet itiraza dönüşür ise itiraz alma-sonuçlandırma süreci başlatılır.

Mücbir sebeplerle süre uzatımı gereken haller ortaya çıkarsa itiraz ve şikâyet sahibine bu konuda bilgilendirme yapılır. Talebine uygun olarak, yazılı veya eposta olarak ilgili kişi bilgilendirilir.

İtirazlar, itiraza konu kararın kişiye yazılı veya elektronik posta ile bildiriminden itibaren 10 işgünü içerisinde yapılmalıdır.

İtiraz veya şikâyet sahibi, HAK-İŞ MEYEB’ e yaptığı itiraz veya şikâyet sonuçları ve alınan kararlara istinaden son olarak MYK’ya şikâyet başvurusunda bulunabilir. MYK tarafından verilen karar kesindir.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetki Belgemiz...

 

TÜRKAK Akreditasyon Belgemiz...

 

 

Üst Yönetim Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı için Tıklayınız...